Wie is een beschermde afnemer

Wie is beschermde afnemer?

Beschermde afnemers zijn mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen. De officiële definitie van beschermde afnemer kan u vinden in artikel 1.1.1 van het Energiebesluit.

Om het sociaal tarief te genieten, moet u voldoen aan een van deze twee voorwaarden:

 • Een residentiële eindafnemer zijn, dit wil zeggen een klant die elektriciteit / aardgas aankoopt voor zijn eigen verbruik, bestemd voor het huishouden, en behoren tot de categorie 1, 2A, 2B, 2C of 3.
 • Huurder zijn van een sociaal appartement (categorie 4).

De categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief

Categorie 1:

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW):

 • een leefloon;
 • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
 • een maatschappelijke steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
 • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Categorie 2A:

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
 • een inkomens vervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (enkel in Brussel en Wallonië);
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen (enkel in Brussel en Wallonië) die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds).

 Categorie 2B (enkel in Vlaanderen):

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt de volgende tegemoetkoming via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is:

 • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Categorie 2C (enkel in Vlaanderen):

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie:

 • een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal. (vroeger: verhoogde kinderbijslag).

Categorie 3:

u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD):

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 4:

u bent huurder van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door

 • een sociale huisvestingsmaatschappij, 
 • de gewestelijke huisvestigingsmaatschappij, 
 • sociale verhuurkantoren erkend door de gewestelijke regering (het Vlaamse Woningfonds, het ‘Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie’ en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of 
 • het OCMW.

 Wanneer is het sociaal tarief niet van toepassing?

Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Bijvoorbeeld indien u:

 • een uitkering van een ziekenfonds ontvangt;
 • een uitkering van een verzekering ontvangt;
 • een pensioen van de openbare sector ontvangt;
 • “artikel 60” van het OCMW geniet;
 • zich in schuldbemiddeling bevindt;

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten (bedrijven, organisaties, …);
 • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen.

Voor meer informatie kan u terecht op de site van de federale overheid