Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dhiva GCV / De Ramenfabriek

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door De Ramenfabriek en

primeren steeds op de eventuele algemene verkoopsvoorwaarden van de koper.

2. Alle prijsopgaven, bestekken en/of tijdelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van alle

rechten.

3. Verbintenissen die door agenten of vertegenwoordigers van De Ramenfabriek worden aangegaan, zijn slechts definitief

na uitdrukkelijke aanvaarding door de bevoegde organen van De Ramenfabriek. De koper kan geen enkele rechten

putten noch enig verhaalsrecht laten gelden wanneer de bevoegde organen van De Ramenfabriek een bestelling

weigeren.

4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Elke bestelling is definitief en kan niet geannuleerd worden om welke reden

ook. De koper is aansprakelijk voor de inhoud van zijn bestelling en kan geen enkel verhaal laten voor eventuele fouten,

gebreken, vergissingen of vergetelheden in zijn bestelling. Deze afwijzing van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de

door de koper bestelde afwerkingen en kleurcodes

5. Onze offerte is steeds onder voorbehoud van een werfbezoek.

6. De afmetingen in het bijgevoegde overzicht van de ramen en / of deuren bij de offerte, zijn benaderende afmetingen. De

definitieve afmetingen worden bepaald na een uitvoerige en technische opmeting.

7. Alle draai- en schuif richtingen In het bijgevoegde overzicht van de ramen zijn van binnen gezien. Alle ramen en deuren

zijn naar binnen opendraaiend, tenzij anders vermeld.

8. Betreffende de glasnorm NBN 523-002 werd de klant geïnformeerd over het belang van de naleving van deze norm.

Indien de klant beslist te bestellen zonder naleving van deze glasnorm, kan De Ramenfabriek niet aansprakelijk gesteld

worden voor gelijk welke schade die hieruit kan voortvloeien.

9. Betreffende de EPB-regelgeving en voorwaarden om aanspraak te maken op eventuele premies, kunnen wij niet

verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet voorzien van ventilatieroosters, noch voor het aantal, het type en de

plaats waar deze voorzien moeten worden.

10. Bij combinatie van verschillende soorten materialen (pvc, aluminium) in dezelfde RAL-kleur en bij combinatie van nieuw

schrijnwerk met elk ander schrijnwerk zijn lichte kleurverschillen mogelijk.

11. Bij de definitieve technische opmeting dienen alle raamopeningen gemaakt te zijn en de dorpels geplaatst te zijn. In geval

de bestelling toch in productie moet gaan op basis van afgesproken afmetingen, zonder dat deze juist opgemeten kunnen

worden, ligt de verantwoordelijkheid voor de correcte afmetingen bij de klant.

12. Eventuele lood- en zinkwerken, ruwbouw werken of aanpassingen aan dorpels zijn niet Inbegrepen in deze offerte, tenzij

anders vermeld. Als er bijkomende werken dienen uitgevoerd te worden, die niet omschreven zijn in de offerte, zullen

deze achteraf in rekening gebracht worden aan de klant.

13. Indien na plaatsing de voeg tussen schrijnwerk en parement groter Is dan 1,5 cm, dient dit eerst met een cementvoeg te

worden opgevuld of dient bijkomende bulten afwerking te worden geplaatst. Dit zit niet inbegrepen in de offerte, tenzij

anders vermeld.

14. Het schilderen van binnenafwerking In MDF is niet inbegrepen In de offerte.

15. Herstellingen aan loskomend pleisterwerk is niet inbegrepen in de offerte, tenzij anders vermeld. Als er bijkomende

werken dienen uitgevoerd te worden, die niet omschreven zijn in de offerte, zullen deze achteraf in rekening gebracht

worden aan de klant.

16. De Ramenfabriek probeert zijn offertes en facturen zo duidelijk mogelijk te formuleren zodat u later bij de oplevering van

de werken niet voor verrassingen komt te staan. Daarom volgende verklaring voor de mogelijke werken vermeld op de

offerte:

16.1. Uitbreken oude ramen (los zetten en wegnemen oude ramen en omlijsting met rolluiken als die aanwezig zijn)

16.2. Monteren nieuwe ramen ( monteren en vastzetten van de nieuwe ramen en deuren )

16.3. Installeren nieuwe rolluiken ( monteren en vastzetten van nieuwe rolluiken )

16.4. Buitenzijde: wind- en waterdicht maken ( wind en waterdicht maken met zwelband )

16.5. Binnenzijde: isoleren met PU-schuim ( na het vastzetten met de ankers of schroeven worden de ramen

opgespoten met PU schuim lage expansie

16.6. Lijstafwerking in PVC of groene MDF ( afwerking van de binnen lijsten in PVC of groene MDF )

16.7. Rolluikbak afwerking ( nieuwe rolluikbak in MDF maken voor traditionele- of inbouwrolluiken )

16.8. Gordijnbak afwerking ( nieuwe gordijnbak in MDF maken )

16.9. Elastisch voegen ( afkitten aan de buitenzijde met siliconen in een kleur naar keuze )

16.10. Afvoeren en storten van oude ramen, deuren en afval gerelateerd aan de werken ( Alles afvoeren naar een

erkend afvalbedrijf )

16.11. Mochten er nog andere dingen op de offerte vermeld staan, waarover u vragen heeft, gelieve dan contact op te

nemen met de calculator of de zaakvoerder van De Ramenfabriek.

17. Elektrische voedingen en bedradingen voor rolluiken, zonwering, garagepoorten en andere elektrisch bestuurde

elementen die door ons moeten geplaatst worden, dienen te worden voorzien door de klant tot op de plaats waar het

element geplaatst moet worden, tenzij anders vermeld in de offerte.

18. Het hergebruiken van bestaande rolluiken geeft mogelijk problemen tussen de nieuwe rolluik-geleiders en het bestaande

rolluikblad. Indien dit toch gewenst is, zullen wij dit naar behoren trachten uit te voeren, doch kan geen garantie gegeven

worden op een blijvende goede werking van de rolluiken.

19. Bij recuperatie van bestaand materiaal van welke aard ook, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor

gevolgschade bij het wegnemen en terugplaatsen ervan.

20. Bij renovatie wordt het oude schrijnwerk met de grootste voorzichtigheid uitgehaald. Indien er toch gevolgschade is aan

bestaande dorpels, venstertabletten, muren, vloeren e.d. kan dit niet ten onze laste gelegd worden.

21. Als blijkt dat de werken vertraging oplopen door onvoorziene omstandigheden, zoals extra werken die eerst dienen

uitgevoerd te worden, hetzij door De Ramenfabriek, hetzij door een extern bedrijf, om de stabiliteit te garanderen van de

nieuwe ramen en deuren, dan heeft De Ramenfabriek het recht om extra werkuren aan te rekenen als gevolg van deze

vertraging.

22. Thermische glasbreuk kan niet ten onze laste gelegd worden. Wij adviseren de klant om meer Informatie te raadplegen

op de website www.wtcb.be om de nodige maatregelen te treffen om thermische glasbreuk te voorkomen.

23. De werf dient toegankelijk te zijn en vrij van obstakels tijdens de werken. De klant dient ca. 15 m vrije ruimte te voorzien

voor de woning, indien nodig d.m.v. parkeerborden. Indien De Raamfabriek parkeerborden dient te voorzien, moet dit

uitdrukkelijk aangevraagd worden door de klant en zal dit in meerprijs verrekend worden, tenzij anders vermeld in de

offerte

24. Gordijnen en andere raamdecoratie dienen op voorhand verwijderd te worden door de klant, tenzij anders vermeld in de

offerte.

25. De werf dient bereikbaar en berijdbaar te zijn voor een kraanwagen indien nodig. Stalen rijplaten zijn te voorzien door de

klant Indien nodig.

26. Verticaal transport is niet inbegrepen In de offerte, tenzij anders vermeld.

27. Reiniging van de ramen en/of glas Is niet inbegrepen in de offerte.

28. Eventuele opmerkingen omtrent onvolkomenheden of beschadigingen in de raamprofielen en/of het glas dienen

schriftelijk binnen 15 kalenderdagen na levering en/of plaatsing gemeld te worden. Na deze periode kunnen deze ons niet

meer ten laste gelegd worden en vallen deze buiten garantie.

29. Er wordt geen korting contant toegestaan bij betaling van onze facturen

30. Indien de klant afziet van zijn aankoop, voordat het buitenschrijnwerk is gemaakt zal er een schadevergoeding worden

opgemaakt van 10% op de totale bedrag van de bestelbon. Na betaling van vergoeding zal de klant een aangetekend

schrijven ontvangen met de bevestiging van de stopzetting van zijn dossier.

31. Indien de klant afziet van zijn aankoop, als het buitenschrijnwerk is gemaakt zal er een schadevergoeding worden

opgemaakt van 70% op het totale bedrag van de bestelbon. Na betaling zal de klant een aangetekend schrijven

ontvangen met de bevestiging van de stopzetting van zijn dossier.

32. Premie papieren van welke aard ook worden pas opgemaakt en overhandigd na volledige vereffening van onze

saldofactuur.

33. Tijdelijke commerciële acties zijn van toepassing op datum van de verkoopovereenkomst en zijn niet cumuleerbaar

.

34. INBEGREPEN in prijs:

34.1. Technische opmeting na bestelling en afspraak ter plaatse

34.2. Levering ramen

35. NIET INBEGREPEN in de prijs

35.1. Uitbreken van de oude ramen, tenzij dit specifiek vermeld wordt op de offerte.

35.2. Montage van de nieuwe ramen, tenzij dit specifiek vermeld wordt op de offerte.

35.3. Afwerking aan de binnenzijde, tenzij dit specifiek vermeld wordt op de offerte.

35.4. Afvoer en vernietiging van de oude ramen, tenzij dit specifiek vermeld wordt op de offerte.

35.5. Afvoer en vernietiging van asbest, als dit bij het uitbreken van de oude ramen blijkt aanwezig te zijn. Deze

vernietiging zal altijd apart aangerekend worden aan de klant.

35.6. Verticaal transport indien nodig (bv: kraan of andere motorische hulpmiddelen) tenzij dit specifiek vermeld wordt

op de offerte.

35.7. Elastisch voegen aan de buitenzijde met siliconen naar keuze, tenzij dit specifiek vermeld wordt op de offerte.

36. LEVERINGSTERMIJN:

36.1. Leveringstermijn kan voorlopig niet meegedeeld worden door de onstabiele grondstof markt. ( wijziging op 11/09/2021 )

36.2. De Ramenfabriek kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden als de levertermijn zou

uitlopen, voor welke reden dan ook.

37. BETALINGSVOORWAARDEN:

37.1. 40% bij bestelling en ontvangst voorschotfactuur

37.2. 50% bij levering

37.3. 10% na oplevering 10 dagen factuurdatum

38. WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEID GRENZEN

De verkochte goederen zijn gewaarborgd als volgt :

38.1. – constructiefouten : 10 jaar

38.2. – Kleurvastheid : 8 jaar

38.3. – Profielen: 10 jaar

38.4. – Glas: 2 jaar

38.5. – Beslag: 5 jaar

38.6. – Elektrische onderdelen: 6 maanden

38.7. – andere gebreken : 2 jaar mits de goederen op normale wijze gebruikt en onderhouden zijn geworden

38.8. Voor zichtbare gebreken dient de koper zich, op straffe van verval, te gedragen naar de voorschriften zoals

voorzien in voornoemd artikel 35..

38.9. De koper is aansprakelijk voor de wijze waarop de bestelde goederen door hemzelf of een derde, al dan niet,

onderaannemer, worden geplaatst. De coating van de PVC profielen geschiedt volgens de hoogste

standaarden. De Ramenfabriek wenst de koper er op te wijzen dat bestellingen in dezelfde RAL kleur

desalniettemin aanleiding kunnen geven tot kleurschakeringen van levering tot levering en het dienvolgens

aangewezen is om bestellingen voor dezelfde werf tezelfdertijd te verrichten.

38.10. De klant aanvaard dat variaties in kleur niet kunnen beschouwd worden als een gebrek en nooit aanleiding

kunnen geven tot ontbinding van de verkoop of schadevergoeding.

38.11. De Ramenfabriek wijst erop dat de gecoate PVC profielen niet mogen gereinigd worden met agressieve,

schurende of ontvettende reinigingsproducten, noch krassende materialen, harde schuurborstels of

stoomreiniging en regelmatig onderhoud vereist is om het esthetisch uitzicht gedurende vele jaren te

waarborgen. De niet naleving van deze voorschriften geeft onherroepelijk aanleiding tot het verval van de

garantie.

38.12. De koper kan slechts beroep doen op deze waarborgen na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Een eventueel gebrek aan de goederen geeft de koper in geen geval het recht de betaling van de facturen

geheel of gedeeltelijk op te schorten.

38.13. Tijdens de garantieperiode zijn de nodige vervangstukken en werkuren, gratis. Transportkosten worden

38.14. berekend aan €0,75 per gereden kilometer met een minimum van €75.

38.15. Voor herstelling- of vervangingswerken die buiten de garantiebepalingen vallen, gelden de in voege zijnde

tarieven in regie, verhoogd met de verplaatsingskosten. €50/werkuur.

38.16. Het vervangen of herstellen van een onderdeel heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg.

38.17. Elke wijziging aan de goederen, herstelling door een derde of vervanging door niet originele elementen, heeft

onherroepelijk het verval van de waarborg tot gevolg. In voorkomend geval kan de koper De Ramenfabriek in

geen geval aansprakelijk stellen voor het slecht functioneren van de goederen of enig ander gebrek.

38.18. In geval van betwisting omtrent het voorwerp, de inhoud, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst,

zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

39. KLACHTEN

39.1. Elke klacht dient uiterlijk binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst van de goederen overgemaakt worden

aan De Ramenfabriek..

39.2. Enkel klachten die binnen de hiervoor genoemde termijn werden geformuleerd kunnen door De Ramenfabriek

aanvaard worden. Niet naleving van deze voorwaarden geeft onherroepelijk aanleiding tot ontoelaatbaarheid

van de klacht.

39.3. Een eventueel gebrek of zichtbare dan wel onzichtbare schade aan de geleverde goederen, kan in geen geval

aanleiding geven tot annulering van de verkoop met terugname van de goederen, doch enkel tot herstel of

indien nodig, vervanging van de goederen aan dezelfde voorwaarden, zonder enig ander verhaalsrecht in

hoofde van de koper.

Zuidleiestraat 14D – 9880 Aalter – info@deramenfabriek.be – www.deramenfabriek.be – 0475 27 83 25 – BE0547 878 170